[[Vi nordmenn har hatt en økende interesse i økologisk mat de siste årene. Og spesielt økologisk laks har fått stor opppmerksomhet og et positivt omdømme. Vårt oppdrettselskap Flakstavåg er pioneer innenfor dette feltet som Norges første produsent av økologisk laks. Etterspørslen er økende og vi ser dette produktet som et godt tillegg til vår standard produserte laks.///Norwegians have shown an increasing interest in organic food in recent years. Organic salmon in particular has attracted a lot of attention and has a very positive reputation. Our fish farming company, Flakstadvåg, is a pioneer in this area and is the very first producer of organic salmon in Norway. Demand is on the increase and this product is an excellent supplement to our standard brand of farmed salmon.]]

[[Eksklusivitet///Exclusive product]]
[[Det å produsere økologisk laks er krevende og kostbart i forhold til standard lakseoppdrett. Årsakene er blant annet høyere kostnader og betydelig merarbeid innenfor en rekke ledd i produksjonen. Her nevner vi noen av forskjellene:///The production of organic salmon is a demanding and expensive process when compared with standard salmon farming. It involves higher costs and a number of additional processes throughout most parts of the production cycle. Below is a summary of some of the differences between organic and standard salmon farming:]] [[

  • Anlegget, såvel som produksjon av yngel og smolt må være sertifisert 
  • Det kreves et fôr som har som basis i fiskeavskjær eller fisk som ikke brukes til menneskefôr
  • Nøtene i sjøen må være fri for kobber, ikke impregnerte.
  • Det kan ikke brukes kjemiske stoffer for å vaske nøter
  • Laksen skal ha godt med plass i merdene///
  • The facilities utilised for production of both fry and smolt require certification
  • The feed utilised must be based on fish cuttings or fish not used for human consumption
  • The nets are regulated according to official standards
  • It is prohibited to use chemical substances to clean the nets
  • The salmon shall have plenty of space in the sea cages]] 

 

[[Vi er sertifisert gjennom Debio, som foretar jevnlige inspeksjoner og revisjoner både for settefiskanlegget og matfiskproduksjonen.///We have achieved certification from Debio, an organisation that carries out regular inspections and audits of both our young fish facilities and our production facilities for fish for consumption.]]

[[Mer informasjon om vår økologiske laks kan fås ved henvendelse til daglig leder ved Flakstadvåg Laks As
Roy Alapnes på telefon: +47 900 61 710 eller mail: ra@brkarlsen.no.///For more information on our organic salmon, please contact our Managing Director at Flakstadvåg Laks As
Roy Alapnes by phone: +47 900 61 710 or email: ra@brkarlsen.no.]]